Menu Sluiten

Missie en Visie

We onderkennen de behoefte van een toekomstige wereld aan geïntegreerde mensen die veerkrachtig zijn door hun creativiteit, een gezond gevoelsleven en een hoog bewustzijnsniveau. Daarom volgen we een pedagogie waarin inzicht in de organisatieprincipes die ecosystemen hebben ontwikkeld om het leven in stand te houden centraal staat. Een pedagogie die streeft naar leerervaring in de collectieve wereld, gericht op het overwinnen van een toenemende vervreemding en het aankweken van plaats besef. Dit alles op basis van een rijke leeromgeving waarbinnen de jongeren weer vertrouwd raken met de fundamentele grondbeginselen van het leven.

 

Missie

De Ponderosa is een eco-logische onderwijs-zorggemeenschap waar we jongeren met een bijzonder ontwikkelingspotentieel – meervoudig begaafd en hoog sensitief –  begeleiden in hun groei en ontwikkeling tot zo zelfstandig mogelijke, verantwoordelijke en veerkrachtige jonge mensen.

Visie

De Ponderosa beschouwen we als een leer-leef-gemeenschap gevormd door een dynamisch ecosysteem. De natuurlijke patronen en principes die een ecosysteem in stand houden vormen  de grondslag  voor de processen binnen het onderwijs en de zorg. Dit ecosysteem is een samenhangend geheel waarvan we integraal onderdeel zijn. Ervaringen, bewustzijn en waarneming van de werkelijkheid komen voort uit aangeboren talenten van verbeelding en empathie en zijn gebaseerd op een vertrouwensrelatie met en deelgenootschap aan het zelfregulerende levende systeem dat de aarde is.

Op de Ponderosa voeden en ontwikkelen we in de eerste plaats de gemeenschap als vruchtbare bodem voor het tot bloei komen van levende organismen: plant, dier én mens. De gemeenschap heeft een inherente structuur die functioneel is. ‘Structuren’ worden niet van buitenaf opgelegd, maar ontstaat van binnenuit. 

Alle leden van de gemeenschap zijn intrinsiek en gelijkwaardig onderdeel; elk en ieder bevordert de duurzaamheid van de gemeenschap op basis van kennis, empathie, visie en daadkracht en ondersteunt alle leden bij de realisatie van hun volledige fysieke, emotionele, intellectuele en spirituele potentieel.

We weten dat elk mens, elk kind, een natuurlijke en positieve impuls tot ontwikkelen bezit; binnen de Ponderosa richten we ons op de intrinsieke  beweging van de innerlijke wereld van de jongere in verbinding met de natuurlijke omgeving, waardoor de jongeren ontdekken waar ze toebehoren en de impulsieve wil tot ontwikkelen gereanimeerd wordt.

We hechten waarde aan de ontwikkeling van een natuurlijke en verrijkte leeromgeving waar aan de voorwaarden voldaan wordt voor jongeren om hun eigen leren en ontwikkelen vorm te geven. We volgen en koesteren daarmee een dragend persoonlijk en collectief ritme van de natuurlijke cycli op basis waarvan jongeren al mee bewegend in balans komen.

Op de Ponderosa staat het in vrijheid ontwikkelen van de zintuigen, de natuurlijke intuïtie en de leerbare intelligenties centraal. Met focus op de binnenwaartse ontwikkeling van de ecologische, sociale en emotionele intelligenties, ontstaat ruimte voor een vitale cognitieve ontwikkeling. Op die manier leidt het proces tot de ontwikkeling van authenticiteit en veerkracht.

Duurzaam ontwikkelen bevordert de betrokkenheid van begeleiders en jongeren door middel van hands-on, ervaringsgericht en contextueel leren in de natuurlijke wereld en de gemeenschap. Een dynamisch aanbod van ervaringsgerichte activiteiten biedt de bedding voor het natuurlijk leren en ontwikkelen van vaardigheden en talenten.

De focus ligt op de individuele mentaliteit, emotionaliteit en daadkracht van ieder kind. We respecteren de individuele aard en de innerlijke ontwikkelingsprocessen van de jongere in relatie met het land en de omgeving om zich heen, met de andere mensen in de gemeenschap en in relatie met zichzelf en het eigen levenspad. We geloven dat gelijkwaardigheid, diversiteit, vrije wil en vrije keuze binnen een natuurlijke levenssetting samen leiden tot sociale verantwoordelijkheid.

We hechten waarde aan kleinschaligheid en diversiteit; daartoe voorzien we de ontwikkeling van een diversiteit aan lokale leergemeenschappen – elk met hun authentieke karakter binnen de bioregionale context.

Ervan uitgaande dat we onderdeel van een groter geheel zijn, verbinden we ons als open-source leergemeenschap actief met de buitenwereld en ondersteunen aardeverbonden leerinitiatieven over de hele wereld.

 

Het lerend leven op de Ponderosa wordt gedragen door de fundamentele elementen van Da Vinci’s benadering van het leren en het werken aan ‘intelligentie’:

Curiosita: een onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven en een niet aflatend streven naar permanent leren.

Dimostrazione: een voornemen om kennis te toetsen aan ervaring; volharding en de bereidheid om van fouten te leren.

Sensazione: De voortdurende verfijning van de zintuigen, met name het zien, als middel om de ervaring te verlevendigen.

Sfumato: een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid te verwelkomen.

Arte/Scienza: De ontwikkeling van het evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding. Denken met beide hersenhelften.

Corporalita: Het streven naar gratie, handvaardigheid, conditie en houding.

Connesione: De erkenning en waardering van de onderlinge verbondenheid van alle dingen en verschijnselen. Systeemdenken.

Uit : ”Denken als Da Vinci” door Michael J.Gelb